เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

เข้าตานาย : เทคนิคที่ลูกน้องต้องรู้ = How you can win your boss over / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2548 - 16, 89 หน้า - หนังสือชุดสู่ความสำเร็จ. . - หนังสือชุดสู่ความสำเร็จ. .

Y49 M09 D51

9744892641


การทำงาน.
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.

658.3145 / ก768ข