ทวี สว่างปัญญางกูร.

รีตบ้าน 12 คลองเมือง 14 / ทวี สว่างปัญญางกูร - เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 - 11 หน้า


ไทยสิบสองปันนา--ความเป็นอยู่และประเพณี.
วรรณกรรมพื้นบ้าน.
ภาษาลื้อ--ตัวอักษร

390.09 / ท187ร