นพ อนุรุทธิ์เนตรศิริ

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ลำปางปาเก้สุขภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards the marketing mix of Chiangmai Lampang Parquet Sukkapan Limited Partnership, Amphoe Mueang, Changwat Chiang Mai / นพ อนุรุทธิ์เนตรศิริ - 2546 - ก-ฑ, 100 หน้า

Y49 M09 D52


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ลำปางปาเก้สุขภัณฑ์--การตลาด--เชียงใหม่


ความพอใจของผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
การตลาด

658.8343 / น164ค