ธานี ตระกูลอินทร์

การศึกษาวิธีการจัดทำระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (จี เอ็ม พี) ของโรงงานผลิตอาหารขบเคี้ยว บริษัทฟริโตเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด = The study of establishment of good manufacturing practice (GMP) in snack food manufacturing factory at Fritolay (Thailand) Co., Ltd. / ธานี ตระกูลอินทร์ - 2545 - ก-ญ, 76 หน้า : แผนภูมิ

Y49 M09 D00


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บริษัท ฟริโตเลย์ (ประเทศไทย)


GMP (หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต)
อาหาร--การควบคุมการผลิต.
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร.

664.02 / ธ517