กนกจันทร์ จีรกาลางกูรวงศ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสิทธิประโยชน์ สำหรับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ สำน้กงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน = Development of information systems for the incentive program at the Northern Region Investment and Economic Center, Office of the Board of Investment / กนกจันทร์ จีรกาลางกูรวงศ์ - 2546 - ก-ฐ, 125 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ


ระบบสารสนเทศ.
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ--การลงทุนและส่งเสริมการลงทุน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

658.4038 / ก124ก