มณี พยอมยงค์

ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์. - เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการชุดล้านนาคดีศึกษา ; ลำดับที่ 3 .

เล่ม 1. 1, ความเชื่อและประเพณีของล้านนาไทย. 2, ประเพณีสิบสองเดือนของล้านช้าง (ลาว). 3, ประเพณีเดือน 7. 4, ประเพณีเดือน 8 ; ประเพณีเดือน 9. 5, ประเพณีเดือน 10 ; ประเพณีเดือน 11. 6, ประเพณีเดือน 12 ; ประเพณีเดือนเกี๋ยง -- เล่ม 2. 1, ศาสนาและวัฒนธรรม. 2, ประเพณีเดือนยี่ ; ประเพณีเดือน 3 ; ประเพณีเดือน 4. 3, ประเพณีเดือน 5 ; ประเพณีเดือน 6. 4, ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต. 5, ประเพณีพิเศษ.


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.09 / ม124ป