ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

การออกแบบระบบสื่อสาร / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพ : โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์ , 2549 - 224 หน้า : แผนภูมิ

Y49 M10 D43

9749449320


ระบบโทรคมนาคม.
ระบบสื่อสารข้อมูล.

621.382 / ป413ก