ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

เครือข่ายโทรคมนาคม-อุปกรณ์เครือข่าย / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพ : โครงการไอซีที-เทเลคอมออนไลน์, 2549 - 266 หน้า : แผนภูมิ

Y49 M10 D43

9749444949


การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์.
ระบบโทรคมนาคม.

621.3821 / ป413ค