นอร์แมน, แจน.

101 ประสบการณ์สร้างธุรกิจส่วนตัว = Staring your own business / โดย แจน นอร์แมน ; เรียบเรียงโดย เรวัต ตันตยานนท์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549 - 336 หน้า

Y49 M11 D56

9742122679


ธุรกิจใหม่
เจ้าของกิจการ
การจัดการธุรกิจ

658.041 / น366ร