เรืองรอง สุวรรณการ

การศึกษาโคอินทิเกรชันและการจำแนกองค์ประกอบของความแปรปรวนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งชาติหลังวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย = A study of cointegration and variance decomposition among national equity indices after the Asian financial crisis / เรืองรอง สุวรรณการ - 2546 - ก-ฏ, 131 หน้า

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์


การเงิน--เอเชีย
ตลาดหลักทรัพย์

332.642 / ร861ก