สุกิจ ห่อวโนทยาน

การประหยัดต่อขนาดของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง : ก่อนและหลังการลดสาขา = Economies of scale of a Thai commercial bank : before and after branches reduction / สุกิจ ห่อวโนทยาน - 2546 - ก-ฎ, 58 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ธนาคารพาณิชย์.
การประหยัดจากขนาด

332.12 / ส741ก