พัชรี เหลืองรุ่งโรจน์

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นในกลุ่มสื่อสารโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of comminication stock by switching regression method / พัชรี เหลืองรุ่งโรจน์ - 2546 - ก-ฑ, 111 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ความเสี่ยง
การสื่อสาร
หุ้นและการเล่นหุ้น

332.6322 / พ524ก