มัลลิกา ธีระโกวิท

การวิเคราะห์การลงทุนแบบเอพีทีของหุ้นในดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = APT investment analysis of stocks in the Stock Exchange of Thailand 50 index / มัลลิกา ธีระโกวิท - 2546 - ก-ฎ, 74 หน้า : แผนภูมิ

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.


หุ้นและการเล่นหุ้น.
การลงทุน

332.6322 / ม377ก