เอนก อุปรา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มบันเทิงและสันทนาการโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Risk and return analysis of the entertainment and recreation securities by cointegration method / เอนก อุปรา - 2547 - ก-ฎ, 94 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


หลักทรัพย์.
ความเสี่ยง
นันทนาการ.

332.632 / อ893ก