ภูวดล รัชตศรีประเสริฐ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Risk analysis of electronic components stocks by switching regression method / ภูวดล รัชตศรีประเสริฐ - 2546 - ก-ฎ, 102 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ความเสี่ยง
อิเล็กทรอนิกส์.
หุ้นและการเล่นหุ้น

332.6322 / ภ685ก