พริ้มรวี สมงาม

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย = The relationship between Thai and the other stock indexes in Asia / พริ้มรวี สมงาม - 2546 - ก-ญ, 54 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตลาดหลักทรัพย์--เอเชีย
หุ้นและการเล่นหุ้น--ราคา.

332.6322 / พ426ค