นพมาศ แก้วยานะ

พฤติกรรมการซื้อและความพอใจของผู้ซื้อเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง = Purchasing behavior and satisfaction of buyers for local cottonwears / นพมาศ แก้วยานะ - 2547 - ก-ฏ, 56 หน้า

Y49 M09 D52


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ผ้าฝ้าย--เชียงใหม่.
การซื้อสินค้า--เชียงใหม่.
ความพอใจของผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่

658.8342 / น173พ