กุลภัทรา สิโรดม

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / กุลภัทรา สิโรดม - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549 - 230 หน้า

Y49 M10 D57

9749476336


หลักทรัพย์.
การวิเคราะห์การลงทุน