รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนายาเตรียมลดน้ำตาลในเลือดจากพืชสมุนไพร. ตอนที่ 2, การคัดกรองฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของว่านกีบแรด ปัญจขันธ์ และเมล็ดแมงลัก การพัฒนายาเตรียมลดน้ำตาลในเลือดจากพืชสมุนไพร. ตอนที่ 2 การคัดกรองฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของว่านกีบแรด ปัญจขันธ์ และเมล็ดแมงลัก / กฤษณา ภูตะคาม ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. - ก-ซ, 26 หน้า : ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์ --งานวิจัย


เบาหวาน--การรักษาด้วยสมุนไพร--งานวิจัย
ว่านกีบแรด--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
ปัญจขันธ์ (พืช)--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
เมล็ดแมงลัก--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย
พืชสมุนไพร--เภสัชฤทธิวิทยา--งานวิจัย

QV20.5 / ก282ร 2549