เกียรติศักดิ์ พลสงคราม

ปฏิบัติการเคมือาหาร = A laboratory manual / เกียรติศักดิ์ พลสงคราม. - เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).

Y49 M10 D74


อาหาร--การวิเคราะห์
อาหาร--คู่มือปฏิบัติการ

664.07 / ก855ป