แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

สร้างผู้นำ 101 : สิ่งที่ผู้นำทุกคนควรรู้ / โดย จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; จตุรงค์ โสมนัส, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โนโบลิส, 2549 - 128 หน้า

Y50 M02 D56

9749389670


นักบริหาร.
ผู้นำ

658.4092 / ม853ส