ลาพิค-บ็อกดา, จินเจอร์

ปั้นคนให้เก่งคน = Bringing out the best in yourself at work : how to use the enneagram system for sucess / ผู้แต่ง, จินเจอร์ ลาพิค-บ็อกดา ; ผู้แปล, วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง, 2549 - 208 หน้า

Y49 M11 D51

9749486935


การพัฒนาตนเอง.
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.
การบริหารความขัดแย้ง
ความสำเร็จ
การปรับพฤติกรรม

658.3145 / ล266ป