ประภาพร ทั้งเจริญกุล.

การบริหารจัดการธุรกิจร้านสังฆภัณฑ์ของผู้ประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The business management of entrepreneurs in religious products in Muang District, Chiangmai Province / ประภาพร ทั้งเจริญกุล - 2549 - ก-ฌ, 173 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549

Y49 M11 D56


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


ร้านสังฆภัณฑ์--การจัดการธุรกิจ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ร้านสังฆภัณฑ์--การบริหารธุรกิจ--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ผู้ประกอบการ--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.4 / ป342ก