จารุวรรณ สุภารังษี

พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ ADSL ของลูกค้าบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior and marketing factors in selecting ADSL internet of TOT Public Company Limited customers in Chiang Mai Province / จารุวรรณ สุภารังษี - 2549 - ก-ฏ, 90 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549

Y49 M11 D54


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท ทีโอที--การบริการลูกค้า--เชียงใหม่


เครือข่ายคอมพิวเตอร์--การเลือกใช้บริการ--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
ปัจจัยทางการตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.8342 / จ337พ