ชยันต์ พิเชียรสุนทร

คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย. เล่ม 5, คณาเภสัช / ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548. - 16, 351 หน้า : ภาพประกอบ.

Y50 M04 D79

9742729166


เครื่องยา
ยาแผนโบราณ--ไทย
ยาสมุนไพร

QV770 / ช193ค 2548