นิธิยา รัตนาปนนท์.

เคมีอาหาร = Food chemistry / นิธิยา รัตนาปนนท์ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549 - 487 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M02 D74

9749713117


อาหาร--การวิเคราะห์.

664.07 / น614ค 2549