ลุกซ์, ริชาร์ด.

คัมภีร์ผู้จัดการ = Manager's toolkit / เรียบเรียงโดย Richard Luecke และ Christopher Bartlett ; แปลและเรียบเรียง ณัฐยา สินตระการผล - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2549 - 466 หน้า

Y50 M02 D56

9749356292


การจัดการธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
ผู้นำ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

658.4 / ล599ค 2549