วริยา ปานปรุง

การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / วริยา ปานปรุง. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2549 - 8, 405 หน้า : แผนภูมิ

Y50 M02 D54

9749285956


การบัญชีบริหาร
การบัญชีต้นทุน

658.1511 / ว329ก