วรรณา ตุลยธัญ.

เคมีอาหารของคาร์โบไฮเดรต / วรรณา ตุลยธัญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 - 166 หน้า

Y50 M02 D74

9740318231


คาร์โบไฮเดรต.
อาหาร--องค์ประกอบ.

547.78 / ว267ค