อานันท์ กาญจนพันธุ์

วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม = Economic culture in an un-cultured economy / อานันท์ กาญจนพันธุ์, เขียน - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549 - 210 หน้า

Y50 M02 D41

974943501X


มานุษยวิทยาเชิงเศรษฐกิจ.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--แง่เศรษฐกิจ


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

306.3 / อ624ว