นพดล อินนา

เปรียบเทียบสื่อมวลชนไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน / ผู้แต่ง, นพดล อินนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 254 หน้า : ภาพประกอบ.

Y50 M02 D43

9749440102


สื่อมวลชน--ฟิลิปปินส์
สื่อมวลชน--มาเลเซีย
สื่อมวลชน--อินโดนีเซีย
สื่อมวลชน--บรูไน
สื่อมวลชน--สิงคโปร์
สื่อมวลชน--ไทย

302.23 / น191ป