ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์

คัมภีร์บริหาร สุดยอดผู้ประสบความสำเร็จ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อักษรสุดา, 2549 - 215 หน้า

Y50 M01 D56

9749491866


สายชล เพยาว์น้อย.
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์.
โชค บูลกุล.
อนุสนธิ์ อัครลาวัณย์.
สมชัย ส่งวัฒนา.


นักบริหาร.
การบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จทางธุรกิจ

658.4 / ถ192ค