กฤษณ์ รุยาพร.

ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ = Innovative leaders / กฤษณ์ รุยาพร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 - 324 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดธุรกิจ . - ชุดธุรกิจ .

Y50 M02 D56

9743238425


นักบริหาร.
ผู้นำ

658.4092 / ก281ผ