สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

สังคมวิทยาองค์การ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 - 256 หน้า

Y50 M02 D41

9749995201


องค์การ.
สังคมวิทยาองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ

302.35 / ส558ส 2549