ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร

โคลงกลบทล้านนา / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร. - [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ.], 2528. - 265 หน้า : ภาพประกอบ.

โคลงกลบทล้านนา -- ประเภทของกลบทล้านนา -- โคลงกลบทที่ปรากฎในวรรณกรรมล้านนา -- โคลงกลบทที่ปรากฎในต้นฉบับทั้ง 4 ฉบับ -- โคลงกลบทที่ปรากฎในโคลงปทุมสังกา ฉบับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- โคลงกลบทที่ปรากฎในวรรณกรรมล้านช้าง -- กลบทที่ปรากฎในสมัยอยุธยาตอนต้นถึงรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช -- กลบทที่ปรากฎในตำราภาษาพม่า -- โคลงกลบทที่ปรากฎในคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะ -- ข้อสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับโคลงกลบทล้านนา.


วรรณกรรมพื้นบ้าน--ไทย (ภาคเหนือ)

398.2 / พ976ค