ปัญหาท้าทายสื่อมวลชนไทยในทศวรรษหน้า / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สภา, 2549. - 122 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสือครบรอบ 9 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 4 กรกฎาคม 2549.

Y50 M03 D43


หนังสือพิมพ์
สื่อมวลชน

070.172 / ป525