ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ

พฤติกรรมการเมืองในองค์การ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเพศ = Political behavior in organization : a gender comparison / ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548. - ก-ช, 41 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 190 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 190 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2544.

Y49 M09 D56

9746701339


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การจัดการองค์การ--งานวิจัย

658.4 / ย446พ