สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549 - 197 หน้า : แผนภูมิ

โครงการหลักและแนวทางการบริหารการสื่อสาร : มิติทั้งสามในด้านการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสารและการบริหารงานสื่อสารมวลชน ระยะที่ 1

Y50 M03 D41


การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน--งานวิจัย.
ชุมชน--การสื่อสาร--งานวิจัย.

302.2 / ส852ก