ประยดา แสงอาสภวิริยะ

การศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนแบบแก้ปัญหาของพิชชินีในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (พบ. 487 ข) = The study of using teaching by Pizzini's model of problem solving in community nursing practicum 2 (SN 487 B) / ประยดา แสงอาสภวิริยะ, เกศินี วุฒิวงศ์, จิตนธี เขนย. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547. - ก-ฌ, 79 หน้า. - รายงานวิจัยชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 2 . - รายงานวิจัยชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 2 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ

9746701274


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


พยาบาลศาสตร์--การศึกษาและการสอน--งานวิจัย
การพยาบาลอนามัยชุมชน--การศึกษาและการสอน--งานวิจัย

WY20.5 / ป362ก 2547