ประยดา แสงอาสภวิริยะ

การศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนแบบแก้ปัญหาของพิชชินีในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (พบ. 487 ข) = The study of using teaching by Pizzini's model of problem solving in community nursing practicum 2 (SN 487 B) / ประยดา แสงอาสภวิริยะ, เกศินี วุฒิวงศ์, จิตนธี เขนย - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547 - ก-ฌ, 79 หน้า - รายงานวิจัยในชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 2 . - รายงานวิจัยในชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 2 .

Y49 M09 D00

9746701274


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


วิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน--งานวิจัย
พยาบาล--การศึกษาและการสอน--งานวิจัย
การแก้ปัญหาแบบพิชชินี--งานวิจัย

610.73092 / ป361ก