กุสุมา รักษมณี.

การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต / กุสุมา รักษมณี - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 - ก-ค, 296 หน้า - โครงการตำราภาษา-จารึก (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) ; ลำดับที่ 1 . - โครงการตำราภาษา-จารึก (ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) ; ลำดับที่ 1 .

Y50 M03 D11

9746009656


วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์--งานวิจัย
วรรณคดีสันสกฤต--ประวัติและวิจารณ์--วิจัย.

895.9109 / ก732ก 2549