มรรยาท รุจิวิทย์

การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress management for promoting mental health / ผู้เขียน, มรรยาท รุจิวิทย์ - ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 - 12, 224 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y50 M05 D00

9744660988


ความเครียด (จิตวิทยา).
การบริหารความเครียด.
สุขภาพจิต

155.9042 / ม194ก