สิริรัตน์ จันทรมะโน

ผลการใช้สมาธิด้วยพลังพีระมิดลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมทั่วไป = The Effective of Meditation by using the Pyramid on Pain Relief in Case of Major General Surgery Patients / สิริรัตน์ จันทรมะโน. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549. - ก-ญ, 178 หน้า : ภาพประกอบ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 205 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 205 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2548

Y49 M05 D00

9746701444


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ศัลยกรรม--ผู้ป่วย--งานวิจัย
ความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม--งานวิจัย
พลังพีระมิด--งานวิจัย
สมาธิ--งานวิจัย

617 / ส732ผ

WY20.5 / ส732ผ 2549