เบ็ญจมาศ ศิริภัทร.

มูลนิธิชุมชน "กองทุนที่ยั่งยืนของชุมชน" : ก่อตั้งโดยชุมชน ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน = Community foundation / ผู้เขียน, เบ็ญจมาศ ศิริภัทร - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2549 - 112 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D41

9749428587


มูลนิธิชุมชน.
การพัฒนาชุมชน

361.7632 / บ784ม