การบริหารการพยาบาล / เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. - 279 หน้า : แผนภูมิ.

Y50 M04 D61


Nursing, Supervisory
การพยาบาล--การบริหาร
Nurse administrators

WY105 / ก459 2542