รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ.

การวิเคราะห์การถดถอย = Regression analysis / รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ. - เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสติถิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548 - 256 หน้า

Y50 M04 D72


การวิเคราะห์การถดถอย.
คณิตศาสตร์สถิติ.

519.536 / ร621ก