ชัยวัฒน์ ชยางกูร, ม.ล.

The art of leadership : ผู้นำหลายมิติ / ผู้เขียน, ม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549 - 144 หน้า

Y50 M05 D56

9749494954


ผู้บริหาร.
การบริหารธุรกิจ
ผู้นำ

658.4092 / ช432อ