คู่มือการใช้ยา ฉบับสมบูรณ์ / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2549 - 700 หน้า

Y50 M05 D79

9748321959


ยา--คู่มือ
การใช้ยา--คู่มือ
Drugs--Handbooks
Drug utilization--Handbooks

QV55 / ค695 2549