จากอักษรสาส์นถึงสังคมศาสตร์ปริทัศน์ / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 - 231 หน้า : ภาพประกอบ - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; ฉบับที่ 28 . - เศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ; ฉบับที่ 28 .

Y50 M05 D41

9740317537


สื่อมวลชนกับการเมือง.
อักษรสาสน์.
สังคมศาสตร์ปริทัศน์.

302.23 / จ291