ชาญ สวัสดิ์สาลี.

คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล / โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี. - พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2547 - 227 หน้า

Y50 M04D51

9747289563


การฝึกอบรม.
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม--คู่มือ.

658.3124 / ช483ค 2547