วิทยากร เชียงกูล.

ผู้นำ ผู้เปลี่ยนแปลงและให้แรงบันดาลใจแก่โลก / วิทยากร เชียงกูล - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550 - 230 หน้า : ภาพประกอบ

Y50 M05 D31

9789749436530


บุคคล--ชีวประวัติ.
ผู้นำ--ชีวประวัติ.

920.02 / ว583ผ